جشن اولین سالگرد افتتاحیه شعبه بابلسر

جشن اولین سالگرد افتتاحیه شعبه بابلسر

مارال چرم با حضور پرشور مردم و مسئولین عزیز این شهر، در تاریخ نهم آذرماه برگزار شد. در این مراسم، تخفیف های ویژه ای برای مشتریان همیشگی و مشتریان جدید در نظر گرفته شده بود که با استقبال ویژجشن اولین سالگرد افتتاحیه شعبه بابلسر اولین سالگرد افتتاحیه شعبه بابلسر مارال چرم با حضور پرشور مردم و مسئولین عزیز این شهر، در تاریخ نهم آذرماه برگزار شد. در این مراسم، تخفیف های ویژه ای برای مشترجشن اولین سالگرد افتتاحیه شعبه بابلسر اولین سالگرد افتتاحیه شعبه بابلسر مارال چرم با حضور پرشور مردم و مسئولین عزیز این شهر، در تاریخ نهم آذرماه برگزار شد. در این مراسم، تخفیف های ویژه ای برای مشتریان همیشگی و مشتریان جدید در نظر گرفته شده بود که با استقبال ویژه ای روبرو شد.یان همیشگی و مشتریان جدید در نظر گرفته شده بود که با استقبال ویژه ای روبرو شد.ه ای روبرو شد.

هیج دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر

Toggle This